ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ Ά

Η κομψΗ, μοντΕρνα και πολυτελΗς ΑΙθουσα Α, αποτελεΙ Ενα μπαλκΟνι στον ΠατραϊκΟ, καθΩς Εχει απεριΟριστη θΕα απΟ δΥση σε ανατολΗ. ΜπορεΙ να φιλοξενΗσει δεξΙωση 450 ατΟμων, Εως και 600 αν λειτουργΗσει ανοικτΗ σε σΥνδεση με τον κΗπο της.