ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ROOF GARDEN

Τους χειμερινοΥς μΗνες λειτουργεΙ ως κλειστΟς στεγασμΕνος χΩρος με περιμετρικΗ τζαμαρΙα για να μην στεροΥνται οι καλεσμΕνοι σας την εξαιρετικΗ μας θΕα. Την Ανοιξη, η τζαμαρΙα ανοΙγει και αποκτΑ την αΙσθηση ενΟς αίθρΙου. Το καλοκαΙρι, η αυτοματοποιημΕνη οροφΗ απομακρΥνεται για ΝΑ ΖΗΣΕΤΕ ονειρεμΕνες στιγμΕς κΑτω απΟ τον Εναστρο ουρανΟ… με τα χιλιΑδες φωτΑκια της πΟλης στον ορΙζοντα, με την αντανΑκλαση του φεγγαριοΥ στην θΑλασσα, με τη γΕφυρα του ΡΙου… Για να μη ποΥμε για το ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ του ΠατραϊκοΥ!